T? b?p đ?p hi?n đ?i c?n đáp ?ng nh?ng tiêu chí nào?T? b?p đ?p c?n b?o ch?ng đ??c các tiêu chí v? tính th?m m? và công năng. Chúng giúp mang l?i s? nh?t quán, hài hòa v? màu s?c và ki?u dáng. Bên c?nh đó cũng đáp ?ng các k? v?ng s? d?ng và nâng cao ch?t l??ng s?ng cho gia ch?.- Có cách b? trí công năng b?p hi?u qu? và chính xác, giúp ng??i dùng thu?n ti?n s? d?ng- Trang thi?t b?, ph? ki?n b?p đ??c s?p x?p thông minh, liên k?t hài hòa v?i t? g?- Tính th?m m? m?i m?, phù h?p v?i n?i th?t cho nhà đ?p- Đ?m b?o hi?u qu? s? d?ng và kh? năng th?c hi?n c?a t?ng khu v?c trong b?p- H? th?ng đi?n và n??c đ??c thi?t k? g?n gàng, đ?y đ? và b?o ch?ng an toàn cho ng??i dùngNh?ng hình dáng t? b?p đ?p đ??c ?a chu?ng hi?n nayHi?n nay có 5 ki?u dáng t? b?p đ?p đ??c ?a chu?ng g?m: ch? i, L, G, U và song song. M?i dáng b?p khác nhau s? t??ng ?ng v?i t?ng mong mu?n s? d?ng gi?ng nh? đ?c đi?m nhà ?.T? b?p ch? i- T? b?p đ?p ch? i là gi?i pháp thi?t k? b?p cho không gian nhà h?p ít di?n tích ho?c căn h? chung c?.- Là ki?u t? b?p nh? v?i các thi?t b? b?p đ??c b? trí trên m?t đ??ng th?ng. B?n r?a s? n?m gi?a v?i t? l?nh và b?p hai bên.- B?n có th? m? r?ng di?n tích l?u tr? cho t? b?p ch? i b?ng cách b? trí thêm t? b?p trên.<img src="https://interi.vn/wp-content/uploads/2022/11/Anh-chup-Man-hinh-2022-11-20-luc-17.54.19-1024x680.png">T? b?p ch? L- Là thi?t k? t? b?p đ?p g?m hai nhánh ch?y d?c theo 2 b?c t??ng t?o nên m?t góc vuông. Góc vuông c?a t? b?p s? giúp t?n d?ng không gian góc phòng, góc ch?t hi?u qu?.- Là cách th?c thi?t k? b?p linh ho?t và đ??c nhi?u ng??i quan tâm nh?t.- T? b?p ch? L giúp phân chia khu v?c n?u n??ng theo nguyên t?c tam giác vàng. Giúp b?n đ?n gi?n và thu?n ti?n khi thao tác trong b?p.T? b?p ch? U- T? b?p ch? U g?m có 3 nhánh n?m trên 3 m?t t??ng c?a căn b?p. Thi?t k? t? b?p đ?p ch? U th??ng thu?c v? phòng b?p bi?t l?p ho?c có di?n tích r?ng rãi.- Thi?t k? b?p ch? U phân chia căn b?p thành 3 khu v?c làm vi?c g?n gàng. https://tubepphuctho.com/bao-gia-tu-bep-laminate-an-cuong-noi-that-phuc-tho/ https://tubepphuctho.com/danh-muc/tu-bep-go-cong-nghiep/tu-bep-nhu/ https://tubepphuctho.com/danh-muc/tu-bep-go-tu-nhien/tu-bep-go-soi-nga/

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS