N?m ? bìa r?ng ng?p m?n r?ng 2000ha và đ??c bao quanh b?i Dãy núi R?ng, Dragon Ocean Đ? S?n là m?t trong nh?ng n?i l?u trú t?t nh?t ? Đ? S?n, H?i Phòng. Trong qu?n th? du l?ch Đ?C ĐÁO này, Dragon Ocean Đ? S?n t?o nên m?t qu?n th? siêu ngh? d??ng đ?ng c?p qu?c t? v?i di?n m?o hoàn toàn m?i, đ?p h?n và đa d?ng h?n v? m?i m?t. Khi du l?ch Đ? S?n phát tri?n, Dragon Ocean s? tr? thành m?t đ?a danh c?a Đ? S?n. Khu du l?ch qu?c t? Đ?i R?ng - Dragon Ocean Đ? S?n, t?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a, thiên nhiên h?p d?n v?i 480 ha đ?t khai hoang đ?t tiêu chu?n qu?c t? hi?n đ?i. Đi?m n?i b?t c?a nó là bãi bi?n tr?i dài h?n 1km, r?ng 23 ha. ? bãi bi?n này, n??c bi?n luôn trong xanh, c?i thi?n đáng k? đ? đ?c ? bi?n Đ? S?n. Đ? S?n Dragon Ocean là tên chính th?c c?a d? án khu du l?ch qu?c t? Dragon Hill, t?a l?c t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, TP. H?i Phòng. Dragon Ocean Đ? S?n là qu?n th? du l?ch qu?c t? r?ng 480ha đ??c đ?nh h??ng tr? thành qu?n th? du l?ch ngh? d??ng bi?n cao c?p l?n nh?t mi?n B?c.D? án Dragon Ocean s? b?t đ?u ho?t đ?ng vào năm 2019. S?n ph?m b?t đ?ng s?n đ?t giá, có ti?m năng cao, tr? thành ni?m t? hào c?a Thành ph? H?i Phòng.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-02 (火) 15:08:01 (32d)