Chung c? Vinhomes Smart City là nh?ng d? án l?n c?a t?p đoàn Vingroup. Di chuy?n ti?n l?i, n?i th?t văn minh & là dòng cây s?n ph?m hàng đ?u đc nhi?u ng??i s? d?ng ?a thích. Vinhomes Smart City l?y c?m h?ng t? th? gi?i c?a New York đình đám,d? án có kích th??c 43 ha, bao g?m t?t c? m?t8 tòa tháp, toàn b? nh?ng căn h? t??ng x?ng đ? s?ng bao g?m các lo?i hình: căn h?,công s?,penthouse, duplex, Landmark 81 & bi?t th? https://slashdot.org/submission/14711047/d-n-vinhomes-smart-city https://git.skewed.de/vinsmartcityhanoi https://askubuntu.com/users/1463756 https://flipboard.com/@keenedegn31 http://vps630588.ovh.net/vinsmarttaymo https://git.technode.com/vinsmarttaymo https://www.diigo.com/profile/vinsmartcityhanoi https://www.instapaper.com/p/jessentennant82 https://linktr.ee/smartcityvinhome https://vinsmartcityhanoi.wordpress.com/2021/10/05/du-an-vinhomes-smart-city/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-13 (水) 15:39:46 (12d)