KN Paradise Cam Ranh & nh?ng phân tích đánh giá ti?m năng phát tri?n cũng nh? mô hình d? án KN Paradise tính đ?n th?i đi?m n?a đ?u Quý 4/2019. Là m?t d? án mô hình, & cũng chính là d? án tr?ng đi?m trong năm 2019 t?i Bán đ?o Cam Ranh ? Khánh Hòa. V?i đ?nh h??ng t?o d?ng m?t “Thành ph? Thiên Đ??ng”, Ch? đ?u t? chi tiêu Công ty KN Cam Ranh đã & đang tri?n khai h?t s?c l?c lao đ?ng đ? ki?n t?o thành m?t c?ng đ?ng KN mang th??ng hi?u qu?c t? & là bi?u t??ng tiên phong c?a Bán đ?o Cam Ranh. Đ??c coi là đ?u tàu c?a th? tr??ng BĐS bãi dài Cam Ranh, KN Paradise hi?n là d? án có mô hình l?n nh?t hôm nay c?a b?t đ?ng c? s?n khoanh vùng. V?i t?ng qu? đ?t lên t?i h?n 795 heta cùng hàng ch?c h?ng m?c l?n nh? đ??c xây d?ng và tri?n khai trong d? án đc ví von nh? thiên đàng này. Cùng v?i h?n 20 các d? án l?n nh? đ??c phân khu ví d?, KN Paradise đ??c đánh báo giá là d? án T?t & Đáng đ?u t? chi tiêu nh?t trong th?i đi?m n?a cu?i năm 2018 đ?n 2019.

Kn Paradise t? hào r?ng là d? án ch? m?t s? h?u riêng sân Golf Link đc đích thân danh th? làng Golf là Greg Norman thi?t k?, v?i t?ng kích th??c sân Golf lên đ?n g?n 90 heta ch? m?t trên bán đ?o xinh đ?p này.

T?ng th? sân golf đ??c chi ph?i b?i các đ?n cát tr?ng tinh t??m, cùng v? đ?p ngo?n m?c đ?n t? các đ??ng cong u?ng l??n c?a b? bi?n đ?p tuy?t h?o nh?t bãi dài.

Sân c? Zoysia đ??c c?t t?a c?n th?n và c?n th?n đ?n t?ng chi li d?c theo cung đ??ng kính tr?ng n?i khu, t?o đ? t??ng ph?n tuy?t đ?i gi?a làng cát tr?ng, đ??ng b? bi?n v?i làn n??c xanh bi?t.

L?i thi?t k? c?a KN Golf Link tri?u t?p vào các đ?a hình lên xu?ng v?i đ??ng nét t? nhiên nh?t. Cùng v?i chính là nh?ng thách th?c đ?n t? v?n t?c gió t? bi?n th?i &o, khi?n cho vi?c chinh ph?c sân golf này càng làm nên thú v?, kì di?u v?i các l? golf ? đ?a đi?m càng cao.

Đ?n v? cai qu?n sân golf là IMG, phân ph?i m?t quality 5 sao theo tiêu chu?n Qu?c t?.

Cách thành ph? Nha Trang h?n 10 km, Bãi Dài hi?n là vùng bi?n đ??c đánh báo giá xinh đ?p và còn đôi nét mang s? hoang s? c?a thiên nhiên còn hi?n h?u t?i Khánh Hòa. Là ni?m c?m h?ng c?a bi?t bao nhiêu ngh? s? g?n đây.

M?t b?ng KN Paradise Cam Ranh & các phân tích đánh giá ti?m năng phát tri?n cũng nh? mô hình d? án KN Paradise tính đ?n th?i đi?m n?a đ?u Quý 4/2019. Là m?t d? án mô hình, và cũng là d? án tr?ng đi?m trong năm 2019 t?i Bán đ?o Cam Ranh ? Khánh Hòa. V?i đ?nh h??ng t?o d?ng m?t “Thành ph? Thiên Đ??ng”, Ch? đ?u t? Công ty KN Cam Ranh đã & đang tri?n khai h?t s?c l?c đ? ki?n t?o thành m?t c?ng đ?ng KN mang th??ng hi?u qu?c t? & là bi?u t??ng tiên phong c?a Bán đ?o Cam Ranh.

Đ??c coi là đ?u tàu c?a th? tr??ng BĐS bãi dài Cam Ranh, KN Paradise hi?n là d? án có quy mô 800HA l?n nh?t hi?n t?i c?a b?t đ?ng s?n khoanh vùng.


Đ??c xem nh? là đ?u tàu c?a th? tr??ng BĐS bãi dài Cam Ranh, KN Paradise hi?n là d? án có mô hình 800HA l?n nh?t t? bây gi? c?a b?t đ?ng cây s?n Khu V?c.

V?i t?ng qu? đ?t lên đ?n h?n 795 heta cùng hàng ch?c h?ng m?c l?n nh? đc thành l?p và tri?n khai trong d? án đ??c ví von nh? thiên đàng này.

Cùng v?i h?n 20 các d? án l?n nh? đc phân khu ví d?, KN Paradise đc đánh giá là d? án T?t & Đáng đ?u t? chi tiêu nh?t trong th?i đi?m n?a cu?i năm 2018 đ?n 2019.

https://www.quora.com/profile/Knparadise|
https://www.facebook.com/KNParsolcamranh.nhatrang|
https://myspace.com/knparadiseland|
https://soundcloud.com/knparadiseland|
https://pastebin.com/u/knparadise|
https://knparadise.land/
https://www.producthunt.com/@knparadise|
https://knparadiselandcamranh.wordpress.com/|
https://gfycat.com/@knparadiseland|
https://www.blogger.com/u/1/profile/07357520430714691188|


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-12 (火) 21:00:09 (13d)