Tranh trúc ch? là m?t y?u t? c?a nh?ng lo?i tranh r?t g?n gũi, quen thu?c v?i ng??i Vi?t. Đây là lo?i hình ngh? thu?t sáng t?o t? nh?ng v?t d?ng m?c m?c, xu?t hi?n r?t nhi?u ? vùng quê Vi?t, đó chính là tre, trúc và các lo?i cây thu?c h? nhà tre.Theo tin t?c trên trang Wikipedia thì:Washi (Hòa ch?) là t? mô t? 1 lo?i gi?y th? công c?a ng??i Nh?t. Hanji (Hàn ch?) là t? mô t? 1 lo?i ch? gi?y th? công c?a ng??i Hàn Qu?c.Thì ? đây Trúc Ch? là t? đ? đ?nh danh m?t lo?i hình gi?y ngh? thu?t, ngh? thu?t gi?y th? công m?i c?a ng??i Vi?t. V?i hình t??ng cây tre/ trúc là t??ng tr?ng văn hóa và h?i h??ng dân t?c Vi?t Nam. Ngh? thu?t Trúc Ch? không ch? là “gi?y” mà còn là m?t tác ph?m ngh? thu?t tinh hoa m?i.Hàng nghìn b?c tranh trúc ch? khi ra đ?i đã không gi?ng nhau, m?i b?c là m?t tác ph?m ngh? thu?t c?ng v?i s? sáng t?o c?a ngh? nhân làm ra nó.Tranh gi?y trúc ch? càng đ??c n?i tr?i h?n v?i s? ph?i h?p c?a ánh sáng xuyên qua tranh. Trúc ch? hi?n đ??c công nh?n và nâng cao r?ng rãi t?i Hu? và hi?n nay đang lan r?ng ra toàn Vi?t Nam. Trúc ch? cũng đã t?ng nh?n đ??c nhi?u gi?i th??ng c?a c? hai lĩnh v?c ? c?p qu?c gia và c?p qu?c t?. https://mocgiagroup.vn/vach-ngan-phong-tho/ https://mocgiagroup.vn/tranh-truc-chi/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-04-26 (火) 12:27:37 (819d)