Máy đ?m cóc là lo?i máy thi công n?n móng đ??c dùng đ? làm ph?ng ho?c nén ch?t nguyên v?t li?u d?ng khô, d?ng h?t hay d?ng h?n h?p t?ng h?p. Quá trình đ?m nh?m làm cho các nguyên li?u ch?u đ??c s?c ép gi?ng nh? tăng s? liên k?t c?a nguyên li?u. Máy th??ng đ??c áp d?ng thi công ? các công trình nh? v?i quy mô không gian h?p mà xe lu không th? làm vi?c đ??c.Máy đ?m cóc có c?u t?o khá đ?n gi?n: thùng nhiên li?u, tay gi?t, chân đ?m, đ? đ?m, côn, ?ng đ?m và séc măng.Máy đ?m cóc th?c hi?n d?a theo các momen xo?n t? đ?ng c? ho?c t? chính đ?ng c? đi?n c?a máy đ??c chuy?n đ?i thành chuy?n đ?ng con l?c b?ng chính bánh răng d?n đ?ng c?a máy, sau đó đ??c chuy?n t?i đ? rung b?ng xy lanh lò xoMáy đ?m cóc đ??c chia ra làm 2 lo?i là máy đ?m cóc ch?y đi?n và máy đ?m cóc ch?y xăng.- Máy đ?m cóc ch?y đi?n s? d?ng đi?n áp 220v ho?c 380v. Dòng máy đ?m cóc này còn ph? thu?c vào ngu?n đi?n và ph? thu?c vào chi?u dài dây đi?n đ?u n?i nên nó có tính c? đ?ng kém, tuy nhiên l?i vô cùng thân thi?n v?i môi tr??ng. H?n th? n?a giá thành r? nên phù h?p v?i hy v?ng c?n đ?m ít, công trình nh? c?a khách hàng- Máy đ?m cóc ch?y xăng s? d?ng nhiên li?u xăng đ? ho?t đ?ng, nó ho?t đ?ng không ph? thu?c vào ngu?n đi?n nên có th? s? d?ng ? b?t k? t?a l?c nàoĐ?a ch? tin c?y phân ph?i các s?n ph?m máy đ?m cóc cũ, m?i giá t?t https://mayludattay.com/ https://mayxaydunghn.com/may-lu-dat-tay-ua-chuong/ https://mayludattay.com/may-dam-coc/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-03-17 (木) 13:03:26 (859d)