Sun Riverside Village Thanh Hóa là tên g?i phân d? án ngh? d??ng c?a d? án Sun Group S?m S?n ? d? án đ?ng c?p đ?c nh?t t?i Vi?t Nam “K? sông C?n bi?n” do T?p đoàn Sun Group đ?u t? m? r?ng. Sun Riverside Village là phân khu bi?t th? ngh? d??ng ven sông thu?c h? th?ng d? án c?a Sun Group t?i S?m S?n, Thanh Hóa.V?a m? qu? hàng trong tháng 9/2021. D? án s? d?ng có v? trí vàng bên dòng sông Đ?, li?n k? đ?i đô th? Sun Grand Boulevard và chu?i công viên gi?i trí Sun World S?m S?n h?a h?n mang l?i giá tr? ngh? d??ng ? đ?u t? h?p d?n.Thông tin t?ng quan d? án Sun Riverside Village Thanh HóaN?m trong t?ng th? đ?i đô th? 1.260ha Sun Group nâng cao t?i Thanh Hóa, ti?p đ?n tr?c đ?i l? và qu?ng tr??ng bi?n sôi đ?ng c?a Sun Grand Boulevard, Sun Riverside Village đ??c m? r?ng xuôi v? phía Tây, là khu đô th? ngh? d??ng ven sông v?i thi?t k? l?y c?m xúc t? concept Miami nhi?t đ?i đa s?c màu.Khu đô th? g?m các căn shophouse d?c đ?i l? Nam Sông Mã và tuy?n ph? l? h?i ph?n hoa, các bi?t th? ngh? d??ng m?t sông, bi?t th? đ?o riêng t? v?i t?t c? phong c?nh xanh, ti?n ích cao c?p và d?ch v? qu?n lý chuyên nghi?p đi kèm. https://dautusungroup.net/du-an/sun-riverside-village/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2022-03-21 (月) 16:17:21 (854d)