T?a l?c t?i thành ph? Đ? S?n, H?i Phòng, Dragon Ocean Đ? S?n đ??c bao b?c b?i dãy núi R?ng và ti?p giáp v?i 20.000ha r?ng ng?p m?n. Là khu ph?c h?p ngh? d??ng hoàn toàn m?i t?o nên đi?m đ?n qu?c t? t?i Vi?t Nam, Dragon Ocean Đ? S?n mang đ?n m?t di?n m?o hoàn toàn m?i, đ?p h?n và đa d?ng h?n v? m?i m?t. Đ? S?n Dragon Ocean s? là bi?u t??ng r?c r? cho s? phát tri?n du l?ch Đ? S?n trong 2-3 năm t?i. T?a l?c t?i v? trí đ?c đ?a, Khu du l?ch qu?c t? Đ?i R?ng - Dragon Ocean Đ? S?n là thiên đ??ng quy?n rũ đ??c bao b?c b?i thiên nhiên và có 480 ha đ?t khai hoang hoàn toàn đáp ?ng m?i tiêu chu?n qu?c t? hi?n đ?i. M?t trong nh?ng đi?m n?i b?t c?a Dragon Ocean Đ? S?n là bãi bi?n nhân t?o tr?i dài h?n 1km, dài 23 ha. M?t trong nh?ng đ?c đi?m đ?c đáo c?a bãi bi?n là toàn b? n??c bi?n ? khu v?c này luôn trong xanh, so v?i đ? đ?c c?a n??c bi?n ? Đ? S?n. D? án do T?p đoàn Geleximco làm ch? đ?u t? v?i tên g?i Dragon Ocean Đ? S?n, t?a l?c t?i ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, TP. H?i Phòng. V?i t?ng di?n tích lên đ?n 480ha, khu du l?ch qu?c t? Dragon Ocean Đ? S?n h??ng đ?n m?c tiêu tr? thành qu?n th? ngh? d??ng bi?n cao c?p l?n nh?t mi?n b?c, d? án Dragon Ocean h?a h?n s? phát tri?n m?t s?n ph?m sáng t?o. Ni?m t? hào c?a Thành ph? H?i Phòng, v?i nh?ng s?n ph?m b?t đ?ng s?n sinh l?i h?p d?n và cao c?p.VP d? án:Ph??ng V?n H??ng, qu?n Đ? S?n, thành ph? H?i Phòng https://duandragonoceandoson.com/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-03 (水) 13:01:16 (508d)