T?i xã Long H?ng và Nghĩa Tr?, huy?n Văn Giang, t?nh H?ng Yên, Vinhomes Dream City là m?t đ?i đô th? ki?u m?u, hi?n đ?i, cung c?p nhi?u lo?i hình s?n ph?m nhà ?, th??ng m?i và d?ch v?. Khu đô th? sinh thái Vinhomes Dream City bao g?m 3 lo?i hình: h?n h?p cao t?ng, th?p t?ng và nhà v??n, là s? hòa quy?n hoàn h?o gi?a kh?i ki?n ??trúc hi?n đ?i & không gian sinh thái r?ng m?, h?a h?n s? là n?i an c? lý t??ng cho ng??i dân khu đông c?a Hà N?i và t?nh H?ng Yên. Vinhomes Dream City Văn Giang có di?n tích đ?t 4454 ha nh?m đáp ?ng m?i nhu c?u c?a khách hàng và th?c hi?n ??c m? s? h?u t? ?m t?i Hà N?i và H??ng Yên. Gleichzeitig, khu v?c này đã t?o nên m?t đô th? hi?n đ?i, văn minh và đ?ng c?p theo tiêu chu?n Singapore trong nh?ng năm t?i. Ti?p n?i thành công c?a d? án Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City, Vinhomes Dream City là t? h?p bi?t th?, nhà li?n k?, shophouse và chu?i căn h? cao c?p. Vingroup, ch? đ?u t? v?i nh?ng ti?n ích s?ng đ?ng c?p nh?t đã xây d?ng nên nh?ng thi?t k? ?n t??ng và đ?c đáo nh?t v? Khu đô th? dành riêng cho nh?ng c? dân t??ng lai c?a đ? ch? h?nh phúc này.Đ?a ch?: Văn Giang, H?ng Yên, Hà N?i, 10000. Hotline: 0179473043 https://vinhomehungyen.land/ https://vinhomehungyen.land/


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-11-12 (金) 14:06:49 (22d)